Persondatapolitik

Politik om persondata på lyttermedlemmer og private kunder (under et: kunderne)

Generelt

Som led i vores opfyldelse af den indgående aftale mellem kunderne og vores virksomhed indsamler vi almindelige personoplysninger om kunderne samt cpr.nr. på lyttermedlemmer (til brug til betalingsservice)

I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel­seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ­rende persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplys­ningerne, og hvem du kan kontakte, hvis kunderne har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når kunderne indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dem som kunde samt levere de services, de i henhold til vores aftale har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system (herunder telefoner) og/eller i et fysisk register (herefter benævnt som IT-systemer). Derudover har vi lokaliseret, at vi har aftaler med: Proløn, Safeticket, Betalingsservice, E-conomics, VIRK, og maildatabaser og vi har vurderet, at de har lavet databehandlingsaftaler, som vi har godkendt.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe aftalen med os løber.

Når kunden køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydel­sesfrist er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende kunderne og evt. deres virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Disse personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med kunderne f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af september 2023, da vores regnskabsår kører fra 1. oktober til 30. september. Når personoplysnin­gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende kunderne og evt. deres virksomhed blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til

De personoplysninger, vi indsamler om kunderne og evt. deres virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vo­res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun­der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, kunderne har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid­lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i personoplysninger

Personer har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, hvordan personoplysninger vedrørende dem behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

De er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om sig selv, som de har afgivet til os (dataportabilitet). De er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Kunderne har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Kunderne har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan kunderne ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til kundernes rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt ændret en gang årligt.

Website og tredjeparts cookies

Vi bruger en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger ofte også cookies. Du kan vælge at afvise 3. parts cookies i din browser ved at følge dette link http://minecookies.org/fravalg.

Blandt andet bruges tredjeparts cookies til at lave statistik på dine besøg på hos os, her bruger vi cookien til fx at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Vi bruger bl.a. systemer fra Google, men også Facebook og andre.

Disse cookies bruges til at lave statistik på sidebesøg, så vi kan se, hvor mange sider der ses per bruger, og hvilke sider der ses i samme besøg, hvilke klip der ses, og hvad der fx høres af netradio. Ligeledes aktiveres der med mellemrum spørgeskemaer, som hjælper med at forstå, hvem der anvender vores website. Disse informationer kan ikke af os føres tilbage til brugerens identitet.

Vores website indeholder desuden 3. parts komponenter. Disse 3. parts komponenter bevirker, at indehaveren af 3. parts komponenten, som for eksempel Facebook eller Google, modtager tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger hos os og tilsvarende. Er du samtidig med dit besøg hos os logget på for eksempel Facebook eller Google, er det muligt for Facebook/Google at henføre disse data med din profil. Den behandling, som indehaveren af 3. parts komponenten foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af 3. parts komponenten.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics og evt. andre tilsvarende cookies, ved at indstille din browser til det eller ved at ændre disse indstillinger hos Google og andre.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette cookies, kan du se vejledningen i din browser.

Kontakt

Såfremt kunderne ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dem, kan de rette henvendelse via kontaktinfo på hjemmesiden.

Er der registreret forkerte data, eller har kunderne andre indsigelser, skal de ligeledes rette henvendelse til ovenstående.

Såfremt kunderne ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dkSenest revideret den 23/5 2018